اسامی قبول شدگان دانش آموزان مدرسه برهان در کنکور سراسری 1401-1400

خودتان را درشرایط ایده آل و دانشگاهی ایده آل تصور کنید 

اسامی قبولی رشته های دانشگاه سراسری سال  1401  مدرسه برهان 

قبولی در رشته شهید بهشتی تهران مهندسی برق
قبولی در رشته مهندسی عمران زنجان روزانه
قبولی در رشته آموزش علوم تجربی فرهنگیان
قبولی در رشته بهداشت فرهنگیان تهران
قبولی دررشته فرهنگیان تهران آموزش علوم تجربی
قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر مازندران روزانه
قبولی در رشته مهندسی برق
قبولی در رشته مهندسی نقشه برداری شهید بهشتی تهران
قبولی در رشته مهندسی مکانیک اراک روزانه
قبولی در رشته حقوق دانشگاه علم و حقوق

                 اسامی قبولی رشته های دانشگاه سراسری سال  1400  مدرسه برهان

 امیرحسین حاجیان نژاد  قبولی

در رشته زیست علم وفرهنگ

 

 

  ابوالفضل ابراهیمی قبولی در رشته زبان دانشگاه خوارزمی

 

 امیر حسین عسگری 

 قبولی در رشته متالوژی سبزوار

حسن طالشی قبولی در رشته پرستاری دانشگاه بهشتی
 حسین عطالو قبولی در رشته کامچیوتر دانشگاه خوارزمی
 داریوش برنو قبولی در رشته دبیری زیست دانشگاه شهید بهشتی
علی قوامی قبولی در رشته متالوژی صنعتی شریف
محسن علمشاهی قبولی رشته اتاق عمل کرمان
محمد مجبی رجبلو قبولی در رشته فیزیک در قم
نیکان تیموری قبولی در رشته نقشه برداری دانشگاه زنجان
نیما ملایی قبولی در رشته مهندسی شیمی قم